Tjenester

OPPGAVER OG TJENESTER

SAMT fyller kravene i forskrift om verne- og helsepersonale (AT-518).
I § 6 er verne- og helsepersonalets oppgaver beskrevet:

Arbeidsgiver skal sørge for at verne- og helsepersonalet
a. bistår med planlegging og gjennomføring ved etablering,
vedlikehold og endring av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og produksjonsmetoder,og utarbeidelse av retningslinjer for bruk
av kjemikalier, maskiner og utstyr,

b. bistår med en løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foretar
arbeidsplassundersøkelser og vurderer risiko for helsefare,

c. fremmer forslag om forebyggende tiltak og arbeider aktivt for tiltak
som fjerner sykdomsfremkallende faktorer og farer for ulykker,

d. overvåker og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølgning,

e. bistår med å tilpasse arbeidet for den enkelte arbeidstaker,

f. bistår med å gi informasjon og opplæring på områdene arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi og generelt verne- og miljøarbeid,

g. gir informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko til arbeidsgiver og arbeidstakere,

h. bistår med bedriftsinternt attføringsarbeid.

Tilknytningsform

Vedtatt prinsipp:
Kostnaden ved medlemskap i SAMT skal være dels avhengig av bedriftens
størrelse og dels avhengig av bedriftens faktiske bruk av SAMTs tjenester.
Dette gjelder enten de er obligatoriske eller de er valgt som tillegg.

Medlemsskapet fungerer slik at bedriften inngår et forpliktende samarbeid
med SAMT formulert i en avtale.

Bedriften betaler en medlemsskapsavgift (”årskontigent”) basert på antall
årsverk i bedriften og en brukskostnad basert på faktisk registrert arbeid
(fakturerte timer) i bedriften.